حدود قیمت: از تا

تومان20,205,000,000

خواب: 3سرویس: 1متر مربع: 315

منزل مسکونی

imelk

2 ماه پیش

تومان20,205,000,000

خواب: 3سرویس: 1متر مربع: 315

منزل مسکونی

2 ماه پیش

تومان1,100,000,000

خواب: 3سرویس: 1

آپارتمان

imelk

2 ماه پیش

تومان1,100,000,000

خواب: 3سرویس: 1

آپارتمان

2 ماه پیش

تومان740,000,000

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 114

منزل مسکونی

imelk

2 ماه پیش

تومان740,000,000

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 114

منزل مسکونی

2 ماه پیش

تومان12,650,000,000

خواب: 3سرویس: 1متر مربع: 230

منزل مسکونی

imelk

2 ماه پیش

تومان12,650,000,000

خواب: 3سرویس: 1متر مربع: 230

منزل مسکونی

2 ماه پیش

تومان650,000,000

خواب: 2سرویس: 1

آپارتمان

imelk

2 ماه پیش

تومان650,000,000

خواب: 2سرویس: 1

آپارتمان

2 ماه پیش

تومان1,250,000,000

خواب: 3سرویس: 1متر مربع: 178

منزل مسکونی

imelk

2 ماه پیش

تومان1,250,000,000

خواب: 3سرویس: 1متر مربع: 178

منزل مسکونی

2 ماه پیش

تومان600,000,000

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 100

منزل مسکونی

imelk

2 ماه پیش

تومان600,000,000

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 100

منزل مسکونی

2 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1

کلنگی

imelk

2 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1

کلنگی

2 ماه پیش

تومان1,200,000,000

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 140

منزل مسکونی

imelk

2 ماه پیش

تومان1,200,000,000

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 140

منزل مسکونی

2 ماه پیش