نکات حقوقی که یک مشاور باید بداند

79

 جرم کلاهبرداری

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبردای مصوب ۱۳۶۷، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامد های غیر واقع بترساند ویا از اسم ویا عنوان مجعول استفاده کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده واز این راه مال دیگری را ببرد ، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش ، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا نهاد های انقلابی بر خلاف کلاهبرداری،اثبات هیچ حیله و تقلبی ،و یا اثبات ورود هیچ ضرر دیگری ،غیر از نفس انتقال آگاهی انتقال گیرنده نسبت به عدم مالکیت انتقال دهنده ، فقدان هرگونه حیله و تقلبی نیز مسلم باشد ولی باز این جرم ،بنا به تصریح این ماده قانونی محقق م شود.همچنین انتقال مال اعم از انتقال منفعت یا عین باشد مشمول حکم این ماده است

در این قانون ابراز کرده انتقال مال غیر توسط فروشنده ای انجام و فرد واسط این معامله از وقوع آن اطلاع داشته باشد ویا پس از آن مطلع گردد وتا یکماه به خریدار اطلاع واظهارنامه ارسال نکند از نظذ قانون معاون در جرم است.بنابراین مشاورین املاک ذر صورت تعمد ممکن است شریک جرم و یا معاون جرم شناخته شوند.

مقایسه املاک

مقایسه